AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), OSTEOSANTS SCP informa de les següents dades:

1. TITULAR WEB

El titular d’aquesta pàgina web és OSTEOSANTS SCP amb CIF J66764259, denominació comercial OSTEOSANTS i domicili social al BEGUR 23 de BARCELONA, 08028, BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte de l’empresa és hola@osteosants.com.

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.osteosants.com, les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

2. OBJECTE

A través d’aquest lloc Web, OSTEOSANTS SCP ofereix els seus serveis buscant satisfer les necessitats dels nostres usuaris, facilitant l’accés a la utilització dels nostres serveis i guiant-los als passos que deuen seguir a la navegació.

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

En cas que un usuari introdueixi un enllaç des de la seva pròpia pàgina web a la d’OSTEOSANTS SCP, aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, imitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom d’OSTEOSANTS SCP.

Des de la pàgina on s’introdueix l’enllaç no es realitzarà cap mena de manifestació falsa o inexacta sobre OSTEOSANTS SCP, les seves empreses associades o treballadors, ni s’indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.

La pàgina que introdueixi l’enllaç ha de complir la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i els bons costums.

L’existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars d’aquestes pàgines, per tant, OSTEOSANTS SCP no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En tot cas, si l’usuari tingués coneixement que les pàgines enllaçades remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits o contraris a la moral, hauria de posar-los en coneixement d’OSTEOSANTS SCP, mitjançant l’adreça de correu HOLA@OSTEOSANTS.COM.

4. CONDICIONS D’ÚS

La utilització de la pàgina com a Usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privacitat i condicions d’ús. Si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar-la. L’usuari està obligat i es compromet a fer servir la pàgina i els seus continguts d’acord amb la legislació vigent, l’avís legal i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com les normes de convivència, moral i bons costums generalment acceptats.

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software, logotips, marques, icones, tecnologia, disseny, codis o qualsevol altre material al qual tingués accés a la seva condició d’usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol mena que apareixen en aquesta pàgina són propietat d’OSTEOSANTS SCP o, en tot cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal o als seus continguts doni dret a l’usuari sobre les citades maques, noms comercials o signes distintius. Igualment, no es poden entendre com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els seus continguts.

 

6- POLÍTICA D’ENLLAÇOS

En cas que un usuari introdueixi un enllaç des de la seva pròpia pàgina web a la d’OSTEOSANTS SCP, aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, imitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom d’OSTEOSANTS SCP.

Des de la pàgina on s’introdueix l’enllaç no es realitzarà cap mena de manifestació falsa o inexacta sobre OSTEOSANTS SCP, les seves empreses associades o treballadors, ni s’indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.

La pàgina que introdueixi l’enllaç ha de complir la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i els bons costums.

L’existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb el responsable o titulars d’aquestes pàgines, per tant, OSTEOSANTS SCP no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En tot cas, si l’usuari tingués coneixement del fet que les pàgines enllaçades remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits o contraris a la moral, hauria de posar-los en coneixement d’OSTEOSANTS SCP, mitjançant l’adreça de correu HOLA@OSTEOSANTS.COM.

 

7. XARXES SOCIALS OFICIALS 

El prestador de serveis de les pàgines oficials d’OSTEOSANTS a les xarxes socials d’OSTEOSANTS SCP amb CIF J66764259 i domicili a BEGUR 23 de BARCELONA, 08028, BARCELONA. Per a qualsevol consulta, l’usuari podrà dirigir-se aquesta adreça o bé al correu electrònic HOLA@OSTEOSANTS.COM.

L’accés i ús d’aquestes pàgines comporta l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i la política de privacitat detallada a continuació i es completa amb la política i les normes de les plataformes de cada xarxa social.

 

Condicions d’ús de les pàgines oficials de [NOMBRE COMERCIAL] a les xarxes socials

Si us plau, llegeixi la Política de privacitat de les xarxes socials a què accedeixi, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuaris de les pàgines oficials d’OSTEOSANTS a les xarxes socials.

 

 

Quan l’usuari accedeix o utilitza les pàgines oficials d’OSTEOSANTS a les xarxes socials, manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment d’allò establert a les presents condicions d’ús.

L’accés i ús de les pàgines oficials d’OSTEOSANTS a les xarxes socials no està permès a menors de 14 anys.

 

Usos permesos i usos prohibits

A través de les pàgines oficials d’OSTEOSANTS a les xarxes socials es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació amb altres usuaris.

L’ús per part de l’usuari de les pàgines oficials d’OSTEOSANTS no poden tenir finalitat econòmica ni comercial.

L’usuari està obligat a fer un ús raonable de les pàgines oficials d’OSTEOSANTS a les xarxes socials i el seu contingut, segons les possibilitats i fins pels quals està dissenyat, segons els usos i costums, moral, legislació i normes publicades per les xarxes socials. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, referències o contingut de qualsevol tipus que comuniqui, transmeti, faci disponible o exposi a través de les pàgines oficials d’OSTEOSANTS a les xarxes socials.

OSTEOSANTS SCP no es fa responsable del contingut publicat per l’usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris puguin publicar a les pàgines oficials d’OSTEOSANTS a les xarxes socials, les conseqüències de les quals es farà totalment responsable l’emissor.

 

8. DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT

OSTEOSANTS SCP inclou en el seu lloc web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d’un lloc web corporatiu. OSTEOSANTS SCP exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin sorgir de l’accés al contingut, informació, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitades als usuaris.

En qualsevol cas, OSTEOSANTS SCP no és responsable de:

  • El mal ús que l’usuari pugui realitzar del lloc web.
  • La continuïtat dels continguts.
  • L’absència de virus o d’altres components maliciosos al lloc web o al servidor que els subministra, tant en la visualització dels continguts com a la descàrrega.
  • Els continguts i serveis prestats per altres llocs webs a què es pugui tenir accés des de les pàgines webs de què és titular.
  • El major o menor rendiment dels continguts de la pàgina web
  • Els danys o perjudicis que pogués causar a qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions d’ús establertes a aquesta pàgina web.
  • Els danys produïts per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.
  • El mal funcionament del software que pugui ser necessari per poder visualitzar determinats continguts de la pàgina.
  • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar-se en relació amb la vulneració dels drets de tercers, especialment els referits a la imatge i la propietat industrial o intel·lectual.
  • L’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines webs a què els usuaris puguin connectar-se a través d’hipervincles.

 

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web

OSTEOSANTS SCP ofereix els seus serveis i continguts de forma permanent utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per fer aquesta prestació satisfactòriament. 

OSTEOSANTS SCP pot, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al seu lloc, sense que això doni dret a cap reclamació, indemnització o reconeixement de cap responsabilitat. 

OSTEOSANTS SCP no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc Web. En qualsevol cas, OSTEOSANTS SCP durà a terme totes les actuacions necessàries per restaurar el servei en cas de fallida tècnica. 

 

9. LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ 

OSTEOSANTS SCPes reserva el dret d’introduir les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i continguts o per incompliment d’aquests termes i condicions. Si hi ha discrepància entre les disposicions del present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà en aquests últims. 

En el cas que qualsevol disposició o disposicions incloses en aquest Avís Legal es consideri invàlida o inaplicable, total o parcial, per qualsevol jutjat, Tribunal o òrgan administratiu, no afectarà la resta de disposicions d’aquest Avís Legal, o les condicions particulars dels diferents serveis d’aquest lloc Web.

El no exercir o executar, per part d’OSTEOSANTS SCP de qualsevol dret o disposició continguda en aquests termes i condicions no constituirà una renúncia d’aquesta, excepte que reconegui per escrit per la seva part. La relació entre l’usuari i el proveïdor es regeix per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgís una disputa, les parts poden sotmetre els seus conflictes a l’arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària complint la normativa sobre la jurisdicció i competència en aquest sentit.